Zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie są zobowiązani do współdziałania w sprawach dotyczących ich wspólnego majątku. Oznacza to, że decyzje finansowe, takie jak zaciągnięcie kredytu hipotecznego, powinny być podejmowane wspólnie. Jednakże, istnieją sytuacje, w których jeden z małżonków może ubiegać się o kredyt hipoteczny bez zgody drugiego.

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Jednym z przypadków, w którym możliwe jest wzięcie kredytu hipotecznego bez zgody małżonka, jest sytuacja, gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona przez sąd na wniosek jednego z małżonków lub poprzez zawarcie intercyzy, czyli umowy majątkowej małżeńskiej. W takim przypadku, każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem osobistym i może samodzielnie podejmować decyzje finansowe, w tym zaciągać zobowiązania kredytowe.

Kredyt hipoteczny na majątek osobisty

Kolejną sytuacją, w której możliwe jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez zgody małżonka, jest przypadek, gdy nieruchomość stanowi majątek osobisty jednego z małżonków. Majątek osobisty to mienie nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, otrzymane w drodze darowizny lub dziedziczenia, a także przedmioty służące do osobistego użytku. Jeśli nieruchomość, na którą ma być zaciągnięty kredyt hipoteczny, należy do majątku osobistego jednego z małżonków, wówczas jego zgoda nie jest wymagana.

Zgoda małżonka a zdolność kredytowa

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli formalnie zgoda małżonka nie jest wymagana, bank może brać pod uwagę dochody i zobowiązania obojga małżonków przy ocenie zdolności kredytowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. Bank, chcąc zabezpieczyć swoje interesy, może wymagać przedstawienia informacji o sytuacji finansowej obojga małżonków, nawet jeśli tylko jeden z nich ubiega się o kredyt hipoteczny.

Choć co do zasady zaciągnięcie kredytu hipotecznego wymaga zgody obojga małżonków, istnieją sytuacje, w których możliwe jest uzyskanie takiego zobowiązania bez zgody współmałżonka. Dotyczy to przypadków rozdzielności majątkowej oraz gdy nieruchomość stanowi majątek osobisty jednego z małżonków. Niemniej jednak, przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego bez zgody małżonka, powinno się skonsultować się z ekspertem kredytowym lub prawnikiem, aby upewnić się, że taki krok jest zgodny z prawem i nie narazi nas na nieprzewidziane konsekwencje.