Ubezpieczenie kredytu i cesja

Cesja, polega na tym, że przelewamy na wierzyciela prawa do pewnej kwoty (całości, lub tylko części), którą otrzymujemy od naszego kontrahenta, na przykład jako zapłatę za towary. Może być to rodzaj zabezpieczenia kredytu. Wówczas bank przejmuje prawa związane z wierzytelnościami względem nas i dopiero gdy spłacimy dług wobec niego przepisuje on te prawa z powrotem na nas.
Przedmiotem cesji nie mogą być wierzytelności przedawnione, sporne, a ni takie względem dłużników niewypłacalnych lub tez zagrożonych likwidacją.

Taka umowa nie jest opodatkowana z tytułu podatku od umów cywilnoprawnych i nie podlega także innym opłatom skarbowym.
Dłużnik, którego wierzytelność została scedowana musi zostać poinformowany o tym fakcie. Ponieważ z momentem gdy taka umowa zostanie zawarta to bank będzie jego wierzycielem, a w związku z tym posiada on z tego tytułu wszelkie prawa pożyczkodawcy.

Jeżeli kredytobiorca nie spłaci zobowiązania, wówczas bank informuje dłużnika scedowanej wierzytelności, że od tej pory powinien wszelkie raty związane z tym długiem wpłacać na wskazany rachunek. Jest kilka rodzajów cesji, między innymi cesje rachunkowe, polisowe, globalne, praw z rachunku bankowego, wierzytelności istniejących i przyszłych.
Może także nastąpić tak zwane przejęcie długu polegające na tym, ze osoba trzecia przejmuje rolę kredytobiorcy i w tym momencie jest zobowiązana do spłacenia długu wobec banku. Skutkiem takiego zabiegu jest jedynie zmiana stron umowy, żadne inne warunki takim zmianom nie ulegają.

Zanim jednak do tego dojdzie bank ma obowiązek zbadać zdolność kredytową osoby, która ma przejąć dług.

Zostaw komentarz